Algemene voorwaarden

Versie: 01-09-2022

De Transvaal Apotheek maakt gebruik van deze algemene voorwaarden. Onze gegevens:

Adres: Schalk Burgerstraat 274, 2572GC Den Haag
KvK-nummer: 60908033
Btw-nummer: 8541.14.592.B01

Deze algemene voorwaarden kunnen wij altijd wijzigen. U kunt aan de versiedatum zien wat de actuele versie is. 

Voor onze algemene voorwaarden maken wij gebruik van de algemene voorwaarden die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft opgesteld voor de openbare apotheek. De voorwaarden (artikel 1 t/m 18 en toelichting) en de afwijkende bepaling (artikel 19) kunt u hieronder lezen. 

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage voor het eerst op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand daaronder mede begrepen, ter handstelling, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet direct (giraal of chartaal) is geschied. 

Leveringsvoorwaarden 

 1. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij het product niet overeenkomst met het verzoek.
 2. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs indien het product niet in goede staat aan de apotheek wordt terugggeven.
 3. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden 

 1. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. 
  Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan. 
 2. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim.
 3. De apotheek zal bij een openstaande bedrag van een specifiek product en bij een vervolg aanvraag, het product pas uitleveren als het vorige factuur is overgemaakt.
 4. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
 6. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de patiënt/consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn bij koop op afstand, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de patiënt/consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 7. Bij de verkoop van producten aan patiënten/consumenten mag de patiënt/consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de patiënt/consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en), voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 8. De patiënt/consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de apotheek te melden.
 9. Indien de patiënt/consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de apotheek is gewezen op de te late betaling en de apotheek de patiënt/consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de apotheek gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de volgende € 2.500, en 5% over de volgende € 5.000 en 1% over de volgende € 190.000. Het minimumbedrag van incassokosten is € 40. 
  De apotheek kan ten voordele van de patiënt/consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 10. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de patiënt/consument gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
 2. De aldaar meest recent gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

 

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de KNMP, algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen. 

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek. 

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.